Pedagogisch beleidsplan deel 1


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. 

1.1 Gastouderbureau NL/ NannyKinderopvang. 

1.2 Wat doet gastouderbureau NL/ NannyKinderopvang. 

Hoofdstuk 2. 

2.1 Inleiding. 

Hoofdstuk 3. 

3.1 Visie. 

Hoofdstuk 4. 

4.1 Openingstijden. 

4.2 Opvangtijden. 5

4.3 Aandacht functionaris Meldcode. 

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek. 

Hoofdstuk 5. 

5.1 Pedagogische basisdoelen. 

5.2 Emotionele veiligheid. 

5.3 Persoonlijke competenties. 

5.4 Sociale competenties. 

5.5 Waarden en Normen. 

Hoofdstuk 6. 

6.1 Verzorging. 

6.2 Veiligheid. 

Hoofdstuk 7. 

7.1 Criteria gastouderbureaus. 

Hoofdstuk 8. 

8.1 Aanmelding. 

8.2 Intake. 

8.3 Overstemming.

8.4 Koppelingsgesprek. 

8,5 Wennen. 

Hoofdstuk 9. 

9.1 Criteria gastouders. 

9.2 Criteria aan de opvanglocatie. 

9.3 Werkwijze, aantal kinderen en leeftijdsopbouw van de groepen. 

9.4 Evaluatie en huisbezoek. 

Hoofdstuk 10.  

10.1 Specialistische opvang

10.2 Tarieven.

Hoofdstuk 1

1.1 Gastouderbureau NL

Gastouderbureau NL/ NannyKinderopvang is opgericht na een 10-jarige samenwerking met een landelijke franchiseorganisatie. Vanuit ons hoofdkantoor in Sneek zullen wij onze eigen visie en kennis van onze organisatie uitdragen aan ouders en gastouders in Nederland.

1.2 Wat doet Gastouderbureau NL/ NannyKinderopvang

Gastouderbureau NL biedt kinderopvang welke een aanvulling is op de opvoeding thuis en op school, waar kinderen gestimuleerd worden in hun ontwikkeling. Maar vooral bieden wij kinderopvang waar kinderen met plezier naar toe gaan. Wij helpen bij het aanbevelen, zoeken, bemiddelen en gemeen van ouders en gastouders in samenwerking. 

Hoofdstuk 2

 2.1 Inleiding

In dit pedagogisch beleid beschrijven wij hoe wij invulling geven aan de kwaliteitseisen die in de Wet kinderopvang aan gastouderopvang gesteld zijn. In dit pedagogisch beleid wordt duidelijk gemaakt wat er van aangesloten gastouders verwacht wordt vanuit wet- en regelgeving, maar ook onze eigen visie wordt hierin duidelijk beschreven. 

Een van deze kwaliteitseisen die op is genomen in de huidige wet- en regelgeving is dat het pedagogisch beleidsplan kwaliteitsrichtlijnen is geformuleerd waar ouders / verzorgers en gastouders op terug kunnen vallen als het gaat om de werkwijze en de uitgangspunten die worden gehanteerd bij de omgang met kinderen tijdens de opvang. Voor het bieden van verantwoorde kinderopvang is een goede samenwerking en communicatie met ouders / verzorgers van belang. In dit pedagogisch beleidsplan gaan wij hier verder op in en maken wij een praktische vertaling voor de gastouder, waarbij aandacht wordt besteed aan de houding van de gastouder, het stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen en het aanbieden van een uitdagende en stimulerende omgeving.

Gastouderbureau vindt een pedagogisch beleidsplan onontbeerlijk om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Door het kind toetsen van gastouders op de naleving van het pedagogisch beleidsplan, verzekeren we dat de gastouder volgens het pedagogisch kwaliteitsniveau van Gastouderbureau NL werkt en sturen we waar nodig aan. Kinderopvang is een kwestie van vertrouwen. Ouders vertrouwen de gastouders hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt geboden. 

Daarom heeft Gastouderbureau NL een pedagogisch beleidsplan opgesteld en ontwikkeld voor de bewaking van de kwaliteit van de opvang. Dit beleidsplan dwingt tot nadenken over doelen en middelen van aanvullende gezinsopvoeding. Het pedagogisch beleidsplan laat zien waar ouders op kunnen rekenen als zij hun soort in handen geven van een gastouder, maar wil ook dat het de gastouder en de vraagouder aanspreekt en de vraagouder geeft rond opvang, opgroeien en ontwikkeling. Het pedagogisch beleidsplan zorgt ervoor dat ouders het gastouderbureau en de gastouder kunnen aanspreken op hun beloften. Verder vormt het een goed uitgangspunt voor een onderling gesprek.

Wij zien erop toe dat onze aangesloten gastouders handelen volgens dit pedagogisch beleid en onze gastouders in de uitvoering hiervan, want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige en vertrouwde omgeving kan opgroeien. 

Hoofdstuk 3

3.1 Visie

Gastouderbureau NL heeft als visie dat de aangeboren aanleg als de omgeving, in wisselwerking met elkaar, de richting bepaalt waarin het kind zich ontwikkelt. Ieder kind heeft de drang om zich, in eigen tempo, te ontwikkelen. Een veilige en stimulerende omgeving is een voorwaarde voor een gezonde en goede ontwikkeling van het kind. Dit geldt niet alleen voor de gezinssituatie, maar ook voor de gastouderopvang. Hierin besloten ligt de taak van de gastouder om de kinderen die zij opvangt een veilige en uitdagende plek te bieden waar zij zich prettig voelen. 

Alleen deskundige en goede kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van een kind. Een kind heeft van nature een grote behoefte aan veiligheid en bescherming en hecht veel waarde aan de opvoerder (s). De kwaliteit van deze relaties met de omgeving van een soort zijn belangrijk voor de wijze waarop een soort in zijn verder leven met zijn omgeving om zal gaan. De kwaliteit van de gastouder bepaalt het succes van de kinderopvang. Haar pedagogische aanpak wordt door haar kennis en eigen persoonlijkheid bepaald en zorgt zo voor goede opvang.

Bekend is dat kinderen baat hebben bij vaste en vertrouwde gezichten. Kinderen zijn zo beter in staat om vertrouwde relaties en vriendschappen op te bouwen, doordat de opvang stabiel en vertrouwd is. Vertrouwde relaties zijn hiervoor de basis. Pas wanneer een kind kan vertrouwen op de mensen en omgeving waarin hij zich bevindt, kan hij of zij zich vrij voelen om te ontdekken en zich te ontwikkelen. 

De omgeving van het kind bestaat onder meer uit het gezin, de school en de vriendjes. Gastouders leveren een wezenlijke bijdrage aan deze ontwikkeling, afhankelijk van het aantal uren dat het gastoudergezin doorbrengt. Gastouders zorgen voor warmte en geborgenheid. Ook geven zij de kinderen volop de gelegenheid om zich te kunnen ontplooien. De gastouder heeft persoonlijke aandacht voor het kind als individu en Gastouderbureau NL zorgt ervoor dat de aangesloten gastouders op een deskundige manier inhoudt geven aan een goede professionele gastouderopvang. De gastouder heeft oog voor persoonlijke competenties van het kind en biedt een omgeving waarin een soort met respect voor anderen en zichzelf kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon. 

De kwaliteit van de opvang valt van staat met de gastouder. Voor een kind is de gastouder een vertrouwd persoon en blijft ook ongelofelijk belangrijk en onmisbaar.

Gastouderbureau NL stelt zich als doel om binnen gastoudergezinnen of bij de ouder (s) thuis een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen en zichzelf. Dit zowel voorschools als naschools. Voor de leeftijd van 13 tot 16 jaar bieden wij ouder (s) de mogelijkheid op toezicht door een gecertificeerde gastouder bij de ouder (s) thuis. Hierop zijn de wettelijke eisen voor gastouderopvang aan huis van applicatie. Indien de kinderen naar de middelbare school gaan, vervalt het recht op kinderopvangtoeslag voor de ouder (s). 

Wij bieden de ouders en gastouders de mogelijkheid om veilig onderling in tekst en beeld te communiceren via onze app, die geschikt is voor de mobiele telefoon en de tablet.

Het pedagogische beleid zoals hier beschreven leidt tot een aantal uitgangspunten die gelden voor de opvang in gastoudergezinnen.

Hoofdstuk 4

4.1 Openingstijden

Wij hechten veel waarde aan goede bereikbaarheid voor ouders en gastouders. Wij bieden ruime openingstijden en zijn op werkdagen van 9: 00-20: 00 uur bereikbaar.

Maandag t / m vrijdag: 

Tel. 9:00 - 17:00 uur

Mail. 9:00 - 20:00 uur

Tel: 085-0160860 (hoofdkantoor)

Mail: info@gobnl.nl

Web: www.gobnl.nl

Indien je ons na sluiting probeert te bereiken of wanneer de lijnen bezet zijn woord je doorverbonden met ons antwoordapparaat. Wanneer je deze inspreekt ontvangen wij je bericht per mail. Ook deze mail zullen wij trachten zo spoedig mogelijk te beantwoorden tot 20:00 uur. 

4.2 Opvangtijden

Opvang bij de gastouder  
Het fijne van gastouderopvang is dat de opvangtijden flexibeler zijn dan die van een kinderdagverblijf. Het is mogelijk om met je gastouder afspraken te maken over opvang buiten kantoortijden. Wij hebben een handige app voor op je mobiel of tablet om rechtstreeks te kunnen communiceren met je gastouder. Voor ouders die wisselende diensten draaien of op flexibele basis opvang nodig hebben is gastouderopvang een uitstekende oplossing. Er zijn gastouders beschikbaar die kinderen willen opvangen in het weekend van de avonduren of zelfs 's nachts. Daarnaast zijn veel gastouders bereid om extra dagen of dagdelen in overleg op te vangen wanneer dat nodig is. 

Opvang bij de ouder  
Je kunt ook kiezen voor een gastouder bij je thuis. Deze opvang valt onder de Regeling 'Dienstverlening aan huis' en mag per gastouder voor maximaal 3 dagen per week. Je betaalt een vast uurtarief onafhankelijk van het aantal kinderen. Je kunt deze kinderopvang combineren met huishoudelijke taken. Voor de kinderopvang heb je recht op kinderopvangtoeslag. Om de uren voor huishoudelijke taken juridisch te verantwoorden werken wij samen met een aanvullende organisatie Huishulpen.nl. Gastouderbureau NL zorgt voor je en regelen voor je dat deze uren administratief worden verwerkt. Je ontvangt hiervoor separaat digitale facturen en jaaropgaaf via ons.

4.3 Aandacht functionaris Meldcode  

Als gastouderbureau werken wij verplicht met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode heeft als doel gastouders te ondersteunen in de omgang met de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is het beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Gastouderbureau NL beschikt over een SKJ geregistreerde aandachtfunctionaris voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij beschikt over ervaring, kennis en vaardigheden om hulp te bieden in complexe situaties. Als er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling door aangesloten gastouders, wordt er altijd contact opgenomen een van onze aandachtfunctionaris. De aandachtfunctionaris zal haar kennis op dit gebied ook delen met onze bemiddelingsmedewerkers. 

4.4 Aandacht functionaris Pedagogiek

Gastouderbureau NL hecht veel waarde aan de pedagogische kwaliteit van onze gastouders. Gastouderbureau NL beschikt over een eigen aandacht functionaris pedagogiek, welke graag met ouders en gastouder meedenkt over opvoedvraagstukken. Ook zal zij in de toekomst toekomst haar kennis delen door middel van een op internet blog met tips en inspiratie op het gebied van pedagogiek voor aangesloten gastouders. Wij aangesloten gastouders actief op het gebied van actieve ondersteuning. Ook zorgt de pedagoog voo